Smluvní podmínky pro veřejnou linkovou dopravu

Tyto Smluvní přepravní podmínky pro veřejnou linkovou osobní dopravu (dále jen „SPP“) vyhlásil dopravce BRISEN TRANSPORT, s.r.o., Jasenná 106, 552 22 Jasenná (dále jen „dopravce“) podle § 18 zákona č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou Ministerstva dopravy a spojů č. 175/2000 Sb. o přepravním řadu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu (dále jen „Přepravní řád“).

Stáhnout zde

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Smluvní přepravní podmínky stanoví podmínky pro přepravu osob, zavazadel, živých zvířat, přepravní smlouvu, práva a povinnosti cestujících a dopravce.

 

2. ZÁKLADNÍ POJMY

 1. Veřejná silniční linková osobní doprava je činnost dopravce spočívající v pravidelné přepravě osob, zavazadel, věcí a živých zvířat vozidly veřejné linkové dopravy.
 2. Přepravní smlouva je závazkový právní vztah mezi dopravcem a cestujícím, jehož obsahem je zejména závazek dopravce přepravit cestujícího ze zastávky nástupní do zastávky cílové spoji uvedenými v jízdním řádu řádně a včas a závazek cestujícího zaplatit cenu za přepravu (jízdné) podle tarifu BRISEN TRANSPORT, s.r.o. pro přepravu cestujících a zavazadel ve veřejné vnitrostátní silniční linkové osobní dopravě (dále také jako „Tarif“) a dodržovat SPP.
 3. Zavazadlo je snadno přenosná věc, kterou vzhledem k rozměrům a hmotnosti lze snadno umístit ve vozidle nebo bez obtíží naložit do zavazadlového prostoru vozidla a nemůže-li tato věc svou povahou poškodit nebo znečistit cestující nebo vozidlo.
 4. Pravidelná přeprava osob je přeprava podle předem zveřejněného jízdního řádu, Tarifu a SPP.
 5. Pověřená osoba je řidič nebo osoba dopravce s oprávněním dávat cestujícím pokyny a příkazy k zajištění jejich bezpečnosti, bezpečnosti a plynulosti dopravy a bezpečnosti ostatních cestujících.
 6. Jízdné je cena za přepravu sjednaná dle Tarifu.
 7. Jízdním dokladem je jízdenka s místenkou opravňující k jízdě z nástupní do cílové zastávky uvedené na jízdence (dále též „jízdenka“).

 

3. VZNIK A SPLNĚNÍ PŘEPRAVNÍ SMLOUVY O PŘEPRAVĚ OSOB

 1. Přepravní smlouva je uzavřena jestliže:
  • cestující využije své právo k přepravě vyplývající z jízdenky tím, že nastoupí do vozidla,
  • dopravce umožní cestujícímu nastoupení bez jízdenky do vozidla, ve kterém je zajištěn prodej jízdenek a cestující zaplatí jízdné bezodkladně po nástupu do vozidla.
 2. Cestující se uzavřením přepravní smlouvy zavazuje dodržovat podmínky Přepravního řádu, SPP a Tarifu.
 3. Dokladem o plnění smlouvy je po celou dobu přepravy, včetně okamžiku vystoupení z vozidla, pro cestujícího platná jízdenka, kterou se cestující na vyzvání pověřené osoby prokazuje.
 4. Přepravní smlouva je dopravcem splněna řádným provedením přepravy ve smluveném rozsahu podle uzavřené přepravní smlouvy nebo i tehdy, došlo-li v průběhu cesty k oprávněnému vyloučení cestujícího z přepravy pověřenou osobou.

 

4. JÍZDNÍ DOKLADY A JEJICH POUŽITÍ

 1. Jízdenka opravňuje k jízdě z nástupní do cílové zastávky uvedené na jízdence.
 2. Náležitosti jízdních dokladů:
  • obchodní jméno dopravce,
  • druh jízdenky,
  • výše jízdného, příp. výše slevy,
  • datum a čas prodeje,
  • údaj o platnosti,
  • číslo linky a spoje,
  • nástupní a cílová zastávka,
  • číslo sedadla, je-li přiděleno,
  • číselný kód v případě jízdenek zakoupených přes e-shop nebo v předprodejní kanceláři.
 3. Jízdní doklad je neplatný, jestliže:
  • cestující nedodržel podmínky pro její použití stanovené Tarifem nebo těmito SPP,
  • nejsou vyplněné předepsané údaje, případně nejsou čitelné,
  • je v ní neoprávněně škrtáno, přepisováno a mazáno,
  • nejde o originál,
  • je používána bez platného průkazu opravňující cestujícího ke slevě,
  • je poškozena tak, že z ní nejsou patrné údaje potřebné pro její kontrolu,
  • údaje neodpovídají skutečnosti nebo byly neoprávněně pozměněny,
  • je použita neoprávněnou osobou,
  • neproběhla validace jízdenky zakoupené v e-shopu, nebo v předprodejní kanceláři odbavovacím zařízením.
 4. Neplatný jízdní doklad je pověřená osoba oprávněna odebrat a potvrdit písemně cestujícímu odebrání této jízdenky.
 5. Přeruší-li cestující jízdu, stává se jízdenka pro jednotlivou jízdu neplatnou.
 6. Při nákupu jízdního dokladu, resp. jízdenky v autobuse zaplatí cestující za jízdenku jízdné podle Tarifu bezprostředně po nástupu do vozidla u řidiče. Cestující má možnost zaplatit jízdné buď hotově nebo bezhotovostně elektronickými prostředky umožňujícími okamžitou platbu. Ihned po zaplacení jízdného vydá řidič cestujícímu jízdenku s údaji dle SPP. Cestující se při převzetí jízdenky ihned přesvědčí, zda mu byla vydána podle jeho požadavků. Nesouhlasí-li jízdenka s požadovanými údaji, je cestující oprávněn jízdenku odmítnout. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
 7. Pokud cestující požaduje jízdenku zlevněnou, při nákupu jízdenky bez vyzvání předloží doklad, který ho k nákupu zlevněné jízdenky opravňuje (např. občanský průkaz, průkaz ZTP, ZTP/P, žákovský průkaz). Pokud cestující nastoupí s již zakoupenou zlevněnou jízdenkou a nepředloží doklad opravňující cestujícího ke slevě, jízdenka se stává neplatnou.

 

5. REZERVAČNÍ DOKLADY A JEJICH POUŽITÍ

 1. Jízdenku je možné zakoupit i prostřednictvím rezervačního systému. Informace o možnostech zakoupení jízdenky jsou uveřejněny v jízdním řádu. Dopravce si vyhrazuje možnost změnit provozovatele rezervačního systému.
 2. Cestující s předem zakoupenou jízdenkou prostřednictvím rezervačního systému je povinen dostavit se k odbavení ve vozidle nejpozději v čase odjezdu spoje dle jízdního řádu. V opačném případě ztrácí cestující právo na přepravu a právo na rezervované místo ve vozidle bez náhrady.

 

6. PODMÍNKY NÁSTUPU DO VOZIDEL, PŘEPRAVY A VÝSTUPU Z VOZIDEL

 1. Cestující je povinen nastoupit v nástupní zastávce uvedené na jízdence.
 2. Nástup do vozidla, pokud není vozidlo plně obsazeno (o obsazenosti rozhoduje pověřená osoba), je povolen pouze předními dveřmi.
 3. Z důvodu obsazenosti vozidla může pověřená osoba rozhodnout o přednostním odbavení držitelů jízdenek zakoupených prostřednictvím rezervačního systému.
 4. Organizovaná skupina osob nemusí být z důvodu obsazenosti vozidla přepravena najednou požadovaným spojem. Zbývající členové skupiny, pro které již nebude volné místo, budou pověřenou osobou odkázáni na další spoj.
 5. Děti do 6 let lze přepravovat pouze s doprovodem osoby starší 10 let. Cestující je povinen zajistit bezpečnost dětí.
 6. Cestující s platnou jízdenkou může ve vozidle obsadit jen jedno volné místo k sezení. V případě, že cestující bude chtít obsadit další volné místo k sezení, je povinen si zakoupit pro toto další volné místo k sezení jízdenku za plné (obyčejné) jízdné, přičemž tuto jízdenku je rovněž povinen předložit řidiči při nástupu do vozidla a je povinen upozornit řidiče, že dané místo již nemá obsazovat.
 7. Cestující s omezenou schopností pohybu a orientace mají přednostní právo při obsazení míst k sezení, která jsou ve vozidle vyhrazena a označena pro přepravu těchto osob. Svůj nárok prokazují průkazem (TP, ZTP, ZTP/P). Jiný cestující, který takové místo neoprávněně obsadil, je povinen toto místo uvolnit.
 8. Cestujícího na invalidním vozíku lze přepravit, jestliže to technické provedení vozidla, obsazenost vozidla a bezpečnost přepravy dovolují a cestující si zajistí pomoc při nástupu a výstupu z vozidla. Invalidní vozík se přepravuje odděleně v zavazadlovém prostoru vozidla.
 9. Cestující je povinen vystoupit v cílové zastávce uvedené na jízdence. 

 

7. PŘEPRAVA ZAVAZADEL A ŽIVÝCH ZVÍŘAT

 1. Zavazadla se přepravují společně s cestujícím ve vozidle a pod jeho dohledem jako ruční zavazadlo nebo jako spoluzavazadlo anebo se přepravují odděleně od cestujícího jako cestovní zavazadlo:
  • ruční zavazadla jsou snadno přenosné věci, které má cestující u sebe a lze je případně umístit ve vozidle na místo pod sedadlem nebo nad sedadlem cestujícího. Zajišťování bezpečné manipulace s těmito zavazadly a dohled na ně přísluší cestujícímu. Jedná se o zavazadla o rozměrech nepřesahujících 30x40x60 cm, nebo zavazadla tvaru válce nepřesahující délku 150 cm a průměr 10cm, nebo zavazadla tvaru desky nepřesahující rozměr 80×100 cm nebo jejichž hmotnost nepřesahuje 25  Cenné předměty jako jsou zejména peníze, šperky, drahé kovy, klíče, brýle (sluneční nebo dioptrické), elektronická zařízení (notebooky, tablety, mobilní telefony, fotoaparáty atd.), kontaktní čočky, důležité doklady (diplomy, osvědčení, certifikáty, pasy, řidičské průkazy, cenné papíry atd.) a křehké předměty musí být přepravovány v příručním zavazadle, nikoliv v cestovním zavazadle nebo spoluzavazadle, a musí zůstat pod dohledem cestujících. Pokud se cestující rozhodnou umístit cenné předměty do cestovního zavazadla nebo spoluzavazadla, činí tak pouze na svou vlastní odpovědnost bez jakýchkoliv nároků vůči dopravci. Výjimkou výše uvedeného jsou případy úmyslného jednání nebo hrubé nedbalosti ze strany dopravce;
  • spoluzavazadla jsou zavazadla, která svými rozměry přesahují rozměry ručního zavazadla a vyžadují umístění na zvlášť určeném místě dopravcem ve vozidle v prostoru pro cestující. Zajišťování bezpečné manipulace s tímto zavazadlem a dohled na ně přísluší cestujícímu;
  • cestovním zavazadlem je zavazadlo cestujícího, které je přepravováno v odděleném zavazadlovém prostoru vozidla (včetně dětského kočárku, snowboardu, saní a páru lyží s holemi). Cestující může vzít s sebou do vozidla nejvýše 2 zavazadla do celkové hmotnosti 30  Cestující jsou povinni si cestovní zavazadlo, které je ukládáno do zavazadlového prostoru autobusu, označit jménem a adresou za účelem zamezení možnosti záměny. Za naložení avyložení cestovních zavazadel jsou odpovědní cestující. Jsou při tom povinni dodržovat pokyny řidiče. Případná pomoc ze strany řidiče bude poskytnuta pouze na žádost cestujícího s omezenou schopností pohybu a orientace. Cestující jsou povinni při nakládání a vykládání cestovních zavazadel zachovávat opatrnost, aby nedošlo k poškození zavazadel ostatních cestujících. Do zavazadlového prostoru je povoleno nakládat pouze zavazadla v cestovních obalech (kufry, tašky, batohy, krosny, cestovní vaky apod.), která nemohou poškodit ostatní zavazadla. Výjimku tvoří složené dětské kočárky a kompenzační pomůcky handicapovaných cestujících. Povinnost uložení v cestovních obalech se vztahuje i na lyže, snowboardy, dětské saně, dětské koloběžky a dětská jízdní kola, případně pro další sportovní zařízení. Je zakázáno přepravovat a ukládat do zavazadlového prostoru stavební armatury, bytové zařízení nebo části nábytku, elektronická zařízení, autodíly a lepenkové krabice. Pokud cestující nedodrží pravidla pro přepravu cestovních zavazadel a způsobí tak škodu na zavazadlech jiného cestujícího, pak je za toto poškození odpovědný a škoda na něm bude vymáhána. Pokud cestující nedodrží pravidla pro přepravu cestovních zavazadel a způsobí si škodu na vlastním zavazadle, nenese dopravce za toto poškození odpovědnost. Cestující nesmí přepravovat v zavazadlovém prostoru autobusu zavazadla, jejichž obsah včetně vlastního zavazadla přesahuje hodnotu 3.000 Kč. Za poškození zavazadel a jejich obsahu, případně ztrátu zavazadel nebo jejich obsahu nad tuto hodnotu nenese dopravce odpovědnost. Cestující je povinen při nástupu do autobusu oznámit řidiči naložení zavazadel do zavazadlového prostoru autobusu. Na základě tohoto oznámení obdrží štítek, kterým ve svém zájmu označí naložené zavazadlo. Od štítku si oddělí kontrolní útržek, který mu slouží jako doklad o přijetí zavazadla k přepravě a případné reklamaci.
  • spoluzavazadla a cestovní zavazadla jsou k přepravě přijímána pouze do vyčerpání kapacity vyčleněných zavazadlových prostor;
  • veškerá zavazadla, spoluzavazadla, cestovní zavazadla, dětské kočárky a invalidní vozíky se přepravují zdarma. 
 2. Cestujícímu není dovoleno brát s sebou do vozidla ani do přepravního prostoru:
  • předměty, jejichž přeprava je zakázána všeobecně závaznými předpisy,
  • nebezpečné látky a předměty, které mohou způsobit výbuch, požár, poškození vozidla, úraz, otravu, popálení a onemocnění lidí a zvířat,
  • věci nevhodně nebo nedokonale zabalené, které mohou poškodit, popřípadě znečistit cestující nebo vozidlo,
  • věci, které by svým zápachem, případně jinými vlastnostmi mohly být cestujícím na obtíž,
  • nabité střelné zbraně (nevztahuje se na střelné zbraně příslušníků armády a policie, pro jejichž přepravu platí zvláštní předpisy),
  • předměty, jejichž rozměry přesahují 50x60x80 cm nebo předměty tvaru válce delší než 250 cm nebo o průměru větším než 25 cm a předměty deskového tvaru, jsou-li větší než 100×150 cm, i když přesahují jen jeden z uvedených rozměrů. Výjimku tvoří dětské kočárky a vozíky pro invalidy. Objemné předměty lze vzít do vozidla jako zavazadlo jen s ohledem na okamžité obsazení Konečné rozhodnutí o přepravě náleží pověřené osobě.
 3. Přeprava jízdních kol:
  • Jízdní kola se nepřepravují, pokud pověřená osoba dopravce na základě obsazenosti spoje a bezpečnosti cestujících nerozhodne jinak.
 4. Přeprava živých zvířat:
  • Cestující může vzít s sebou do vozidla drobná domácí a jiná malá zvířata, pokud tomu nebrání zvláštní předpisy, není-li jejich přeprava ostatním cestujícím na obtíž a jsou-li uzavřena v klecích, koších nebo jiných vhodných schránkách s nepropustným dnem. Zvíře lze přepravovat jen v doprovodu cestujícího a pod jeho dohledem. Pro přepravu schrán se zvířaty, s výjimkou psů, platí ustanovení o přepravě ručních zavazadel. Spoje, na kterých je přeprava zvířat omezena nebo vyloučena, jsou označeny v jízdních řádech.
  • Beze schrány je možno vzít do vozidla psa, který má bezpečný náhubek a je držen na krátké šňůře. V době zvýšených nároků na přepravu může pověřená osoba psa beze schrány odmítnout. Pes ve schráně nebo na vodítku je přepravován vždy za poloviční jízdné.
  • Živá zvířata se přepravují pouze, pokud tím není omezena přeprava cestujících a jejich zavazadel a není-li ohrožena bezpečnost cestujících a provozu.
  • přepravě živých zvířat rozhoduje s ohledem na obsazenost spoje a bezpečnost cestujících a zavazadel pověřená osoba dopravce. Výjimku tvoří vodicí pes doprovázející nevidomou osobu, asistenční pes doprovázející zdravotně nebo tělesně postiženou osobu a služební pes bezpečnostních sborů, ozbrojených sil a vojenského zpravodajství, obecní policie při plnění jejich služebních povinností. Uvedené psy nelze z přepravy vyloučit ani jejich přepravu odmítnout. Tito psi jsou přepravováni bezplatně.
 5. Přeprava dětských kočárků:
  • dětský kočárek se přepravuje pouze prázdný a pouze v zavazadlovém prostoru vozidla,
  • cestující je povinen zajistit bezpečnost dítěte.
 6. Autobusové zásilky:
  • Zásilky lze k přepravě přijmout, jen pokud tím není omezena přeprava cestujících a jejich zavazadel a není-li ohrožena bezpečnost cestujících a provozu. Jako autobusové zásilky nelze přepravovat nebezpečné věci. Přepravní smlouva o přepravě autobusové zásilky zaniká přijetím autobusové zásilky k přepravě.
  • Dopravce vydá odesílateli doklad o převzetí autobusové zásilky (dále jen přepravenka). Přepravenka musí obsahovat počet kusů, označení a případnou zvláštní povahu zásilky, která byla předána k přepravě, jméno a adresu odesílatele a příjemce, zastávku určení, datum přijetí k přepravě, obchodní jméno a sídlo nebo místo podnikání dopravce a výši zaplaceného dovozného. Přepravenka se vyhotovuje ve 3 dílech, z nichž jeden díl obdrží odesílatel, druhý příjemce a třetí zůstává přepravci.
  • Odesílatel zajistí převzetí autobusové zásilky příjemcem v zastávce určení přímo u vozidla, a to ihned po jeho příjezdu. Dopravce vydá autobusovou zásilku v zastávce určení osobě, která se o ni přihlásí. Dopravce není povinen přezkoumávat, zda osoba, která se o autobusovou zásilku přihlásila, je příjemcem autobusové zásilky, je však oprávněn požadovat, aby osoba, která autobusovou zásilku přebírá, prokázala svoji totožnost.

 

8. VZTAHY MEZI DOPRAVCEM A CESTUJÍCÍM

 1. Dopravce je zejména povinen:
  • zajistit přepravu podle jízdního řádu,
  • podávat informace o jízdních řádech, SPP a Tarifu, a to na místech určených pro styk s cestujícími a v prodejních místech. Při podávání informací budou využity všechny dostupné formy podle rozsahu zajišťovaného provozu – ústní, tištěná, elektronická, případně formou veřejných sdělovacích prostředků, konkrétně jsou SPP, Tarif, ceník jízdného a platné jízdní řády na požádání k nahlédnutí u řidiče v každém vozidle dopravce BRISEN TRANSPORT, s.r.o., které provoz zajišťuje, v informačních střediscích dopravce a v sídle dopravce na dispečinku s nepřetržitou službou. Dále jsou zveřejněny na webové stránce dopravce,
  • zajistit ve vozidle pořádek, čistotu, bezpečnost a přiměřenou teplotu v zimním období.
 2. Pověřená osoba je oprávněna:
  • dávat cestujícím pokyny a příkazy k zajištění jejich bezpečnosti, bezpečnosti a plynulosti dopravy a bezpečnosti ostatních cestujících,
  • nepřipustit k přepravě nebo vyloučit z přepravy zavazadlo cestujícího nebo zvíře s ním přepravované, pokud jsou překážkou bezpečné a pohodlné přepravy cestujících nebo ohrožují jejich zdraví nebo pokud jejich přepravu neumožňují přepravní podmínky, zejména obsazenost vozidla,
  • nepřipustit k přepravě děti mladší 6 let bez doprovodu osoby starší 10 let.
 3. Pověřená osoba je oprávněna vyloučit z přepravy:
  • cestujícího, který se na výzvu pověřené osoby neprokáže platnou jízdenkou a nesplní povinnost zaplatit jízdné,
  • cestujícího pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek a cestujícího, který pro mimořádné znečištění oděvu nebo obuvi nebo z jiných důvodů (např. výtržnictví, poškozování zařízení vozidla) může být spolucestujícím na obtíž,
  • vyloučením z přepravy nesmí být ohrožena bezpečnost a zdraví cestujícího.
 4. Cestující je zejména povinen:
  • dodržovat Přepravní řád, SPP a Tarif, 
  • dbát pokynů a příkazů pověřené osoby, které směřují k zajištění bezpečnosti cestujících a bezpečnosti a plynulosti dopravy,
  • nastupovat do vozidla s platnou jízdenkou, případně si ji zakoupit ihned po nástupu ve vozidle,
  • na vyzvání pověřené osoby se prokázat ve vozidle platnou jízdenkou,
  • zaujmout ve vozidle sedadlo přiřazené místenkou, je-li přidělena,
  • být za jízdy připoután na sedadle bezpečnostním pásem, je-li jím sedadlo vybaveno,
  • nastupovat nebo vystupovat z vozidla jen ve stanici nebo na zastávce a není-li vozidlo v pohybu,
  • zastaví-li vozidlo z provozních důvodů mimo zastávku nebo v zastávce, kde podle jízdního řádu nezastavuje, smí cestující vystoupit, případně i nastoupit, jen se souhlasem pověřené osoby,
  • nastupovat do vozidla jen předními dveřmi, není-li pověřenou osobou stanoveno jinak,
  • používat při platbě přednostně platidla v hodnotě přiměřené placenému jízdnému, řidič má právo odmítnout bankovku v hodnotě vyšší než 500 Kč,
  • zkontrolovat správnost údajů na zakoupené nebo označené jízdence, závady ihned po převzetí reklamovat u pověřené osoby, na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
 5. Cestujícímu je zakázáno:
  • mluvit za jízdy na řidiče,
  • cestovat vstoje,
  • pohybovat se za jízdy po vozidle,
  • otevírat za jízdy dveře vozidla, poškozovat vozidlo,
  • vyhazovat z vozidla předměty nebo je nechat vyčnívat z vozidla, vyklánět se z vozidla,
  • nastupovat do vozidla prohlášeného pověřenou osobou za obsazené,
  • bránit výstupu, průchodu nebo nástupu do vozidla,
  • kouřit ve vozidle nebo v prostorách určených pro cestující, v nichž není kouření povoleno,
  • chovat se hlučně, používat hlasitě audiovizuální techniku nebo obtěžovat ostatní cestující jiným nevhodným chováním,
  • znečišťovat ostatní cestující nebo vozidlo, jakož i prostory a zařízení pro cestující svým oděvem nebo svým jednáním,
  • nastoupit a přepravovat se ve vozidle na kolečkových bruslích, koloběžce, skateboardu apod.,
  • pohybovat se ve vozidle s batohem nebo jiným zavazadlem na zádech,
  • stát, klečet, ležet na sedadle, případně na nich přepravovat živá zvířata,
  • vstupovat do vozidla s potravinami a nápoji, které by mohly znečistit oděv ostatních cestujících nebo vozidlo (např. se zmrzlinou).

 

9. PRÁVA A POVINNOSTI VYPLÝVAJÍCÍ Z PLNĚNÍ SMLOUVY

 1. Práva z přepravní smlouvy musí být uplatněna bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 6 měsíců ode dne nastoupení jízdy, nebo ode dne, kdy jízda měla být nastoupena.
 2. Práva z přepravní smlouvy uplatní ten, kdo předloží originál jízdenky a potvrzení dopravce o skutečnosti, která může zakládat uplatnění tohoto práva.
 3. Cestující, který byl pověřenou osobou oprávněně vyloučen z přepravy, nemá právo na vrácení jízdného.
 4. Cestující, který znečistil nebo poškodil vozidlo, je povinen zaplatit náklady spojené s odstraněním způsobených následků.
 5. Cestující, který nebyl přepraven včas, nemá právo na náhradu škody.
 6. Při ztrátě zavazadla má cestující nárok na vrácení na náhradu prokázané ceny ztraceného zavazadla, maximálně však do výše 3.000 Kč. Odpovědnost je vyloučena v případech ztráty zavazadel, která není spojena s nehodou autobusu, stejně jako v případě záměny nebo krádeže zavazadel, s výjimkou případů úmyslu a hrubé nedbalosti dopravce. Při poškození cestovního zavazadla má oprávněný právo na náhradu škody, která odpovídá škodě vzniklé na cestovním zavazadle, nejvýše však do výše náhrady stanovené při ztrátě cestovního zavazadla. 
 7. Dopravce neodpovídá za poškození přepravovaného cestovního zavazadla, jestliže:
  • cestující není schopen prokázat oprávněnost nároku platným dokladem o přepravě zavazadla,
  • obal neodpovídá povaze přepravované věci,
  • cestující podal k přepravě zavazadlo vyšší hodnoty, než je povoleno,
  • nastaly dopravcem neovlivnitelné okolnosti jako živelní pohromy či jednání třetích osob.
 8. V případě, že dojde mezi dopravcem a cestujícím ke vzniku spotřebitelského sporu z přepravní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může cestující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz. 

 

10. VRÁCENÍ JÍZDNÉHO DOPRAVCEM

 1. Cestující ve veřejné silniční osobní dopravě má právo při neprovedení přepravy z důvodu na straně dopravce na vrácení jízdného.
 2. Cestující ve veřejné silniční osobní dopravě má právo, jestliže z důvodu na straně dopravce dojde zpoždění spoje, který cestující použil pro přepravu, ke ztrátě přípoje v rámci jedné přepravní smlouvy nebo nebyla-li dokončena započatá přeprava cestujícího spojem, jímž jízdu nastoupil, na:
  • další přepravu do cílové stanice nejbližším vhodným spojem příslušného dopravce, nebo
  • bezplatnou přepravu do nástupní stanice nejbližším vhodným spojem příslušného dopravce; cestující s jízdenkou pro jednotlivou jízdu má v tomto případě také právo na vrácení zaplaceného jízdného, nebo
  • vrácení jízdného za neprojetý úsek cesty, vzdal-li se cestující s jízdenkou pro jednotlivou jízdu další jízdy a dopravce tuto skutečnost potvrdil.
 3. Cestující ve veřejné silniční osobní dopravě má právo v případě, že spoj, který hodlal pro přepravu použít, má z nástupní stanice cestujícího zpoždění 60 minut a více a cestující s platnou jízdenkou pro jednotlivou jízdu se proto vzdal jízdy, na vrácení jízdného.
 4. V případě jízdenek, zakoupených předem prostřednictvím automatizovaných rezervačních a místenkových systémů, platí v případě vrácení jízdenky před započetím cesty pravidla provozovatelů těchto systémů. 

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Pokud těmito SPP nejsou specifikována některá ustanovení Přepravního řádu, pak platí ustanovení Vyhlášky č. 175/2000 Sb. Ministerstva dopravy a spojů o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu.
 2. Znění SPP může dopravce rušit, měnit či doplňovat. Změny jsou účinné zveřejněním na www.brisentransport.cz.
 3. Tyto SPP nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2024.
  Přejít nahoru